การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความยั่งยืนของ องค์กร อันก่อให้เกิดคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เพื่อถือเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ