ปี 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลา 14:00 น.

25 เมษายน 2562

ปี 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561

เวลา 16.30 – 17.45 น.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

4 กันยายน 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561
เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
วันที่ 19 ธันวาคม 2561