โครงสร้างธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ลำดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) หุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายหุ้น (หุ้น) หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ
จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
บริษัทย่อย
1 บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด

เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562062908

โทร.  02-7351204

ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 1,000,000 519,999 ร้อยละ 52
2 บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

เลขที่ 11/1  ซอยรามคำแหง 121 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562075295

โทร.  02-7351204

ธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1,000,000 509,997 ร้อยละ 51
บริษัทร่วม
3 บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด

เลขที่ 143/3 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562068167

โทร. 081-7338598

ธุรกิจการให้บริการด้านการจัดแข่งขันกีฬาแบบครบวงจร 5 1,000,000 399,999 ร้อยละ 40