วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้จัดการประชุมแผนธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและกำหนดเป้าที่เป็นตัวเงินและเป้าหมายที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ และเสนอให้คณะกรรมบริษัทพิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการสื่อสารให้พนักงานถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการขายประสบการณ์แนวใหม่ ทั้งที่พัก การเดินทางและกิจกรรม ที่แพลตฟอร์มอื่นในปัจจุบันให้ไม่ได้ โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน

พันธกิจ (Mission)
มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อยกระดับความเป็น “แพลตฟอร์มศูนย์รวมประสบการณ์” เพื่อตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวในสภาวะ New Normal และ Social Distancing ในช่วงที่ไม่สามารถไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้และในตลาดมีความต้องการท่องเที่ยวที่สูง โดยเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวท้องถิ่นเติบโตไปพร้อมกับเรา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ผ่านการสรรหาประสบการณ์และกิจกรรมที่ดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน พร้อมกับช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้และชนะไปได้ด้วยกัน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ  

1. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร
3. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระดับการจัดการงาน
4. ปรับระบบการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น