วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้จัดการประชุมแผนธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและกำหนดเป้าที่เป็นตัวเงินและเป้าหมายที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ และเสนอให้คณะกรรมบริษัทพิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการสื่อสารให้พนักงานถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

วิสัยทัศน์

“Transformation Provider” ผู้นำในธุรกิจจัดงานมือถือและสินค้าไอทีและเทคโนโลยี การท่องเที่ยว และกีฬาที่มีการผสมผสานความล้ำสมัยของนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้ครบวงจร

พันธกิจ

– Digital Event Provider ผู้นำธุรกิจการจัดงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Biggest Digital Sport Provider ผู้นำธุรกิจการจัดงานด้านกีฬาที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
– Premium Marketing Provider ผู้นำธุรกิจการให้บริการด้านการตลาดในระดับพรีเมียม
– Biggest Influencer Network ผู้นำด้านเครือข่ายที่รวบรวมผู้ทรงอิทธิพลด้านไอที เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญไว้มากที่สุดในประเทศไทย
– ดำรงการเป็นบรรษัทภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และสังคม

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ  

1. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร
3. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระดับการจัดการงาน
4. ปรับระบบการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น