รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 7/7/2564

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 40,040,000 20%
2 นายสุระ คณิตทวีกุล 38,903,300 19%
3 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 6%
4 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 10,300,000 5%
5 นายธราธร ยวงบัณฑิต 8,450,000 4%
6 นายบัญชา พันธุโกมล 6,226,000 3%
7 นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ 6,000,000 3%
8 นายพีรเจต สุสรรณนภาศรี 5,944,600 3%
9 นายถาวร เฉิดพันธุ์ 4,322,600 2%
10 นายสิทธิโชค นพชินบุตร 4,128,000 2%
11 อื่นๆ 62,937,000 31%
รวม 200,000,000 100%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 30/12/2563

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 40,040,000 20.020
2 นายสุระ คณิตทวีกุล 38,818,500 19.409
3 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 25,300,000 12.650
4 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 6.374
5 นายธราธร ยวงบัณฑิต 8,450,000 4.225
6 นายบัญชา พันธุมโกมล 6,380,200 3.190
7 นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 5,221,000 2.611
8 นายสิทธิโชค นพชินบุตร 4,018,000 2.009
9 นายถาวร เฉิดพันธุ์ 3,704,500 1.852
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,134,600 1.567
11 อื่นๆ 52,184,700 26.093
รวม 200,000,000 100%