รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 30/12/2563

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 40,040,000 20.020
2 นายสุระ คณิตทวีกุล 38,818,500 19.409
3 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 25,300,000 12.650
4 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 6.374
5 นายธราธร ยวงบัณฑิต 8,450,000 4.225
6 นายบัญชา พันธุมโกมล 6,380,200 3.190
7 นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 5,221,000 2.611
8 นายสิทธิโชค นพชินบุตร 4,018,000 2.009
9 นายถาวร เฉิดพันธุ์ 3,704,500 1.852
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,134,600 1.567
11 อื่นๆ 52,184,700 26.093
รวม 200,000,000 100%