แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน (แบบ 72-1)

1. ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

2. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.2.3 ปัจจัยความเสี่ยง
2.2.4 การวิจัยและการพัฒนา
2.2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2.2.6 โครงการในอนาคต
2.2.7 ข้อพิพาททางกฎหมาย
2.2.8 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญ
2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
2.3.10 โครงสร้างการจัดการ
2.3.11 การกํากับดูแลกิจการ
2.3.12 ความรับผิดชอบต่อสังคม
2.3.13 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.3.14 รายการระหว่างกัน
2.3.15 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
2.3.16 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

5. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน การควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท

6. แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

7. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

8. งบการเงิน 2558

9. งบการเงิน 2559

10. งบการเงิน 2560

11. งบการเงิน Q1-2561