ข้อมูลเลขานุการบริษัท

นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

– ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติอบรม

– ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
– ประกาศนียบัตรหลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting
– ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.  2560 – ปัจจุบัน  : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน,  เลขานุการบริษัท  บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.  2562 – ปัจจุบัน  : กรรมการ บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พ.ศ.  2556 – ปัจจุบัน  : หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชชดานนท์

พ.ศ.  2554 – ปัจจุบัน  : หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ชัยหลีจั่น

พ.ศ.  2554 – 2559     : ผู้จัดการอาวุโส

พ.ศ.  2551 – 2554     : ผู้ช่วยอาวุโสผู้สอบบัญชี

พ.ศ.  2545 – 2550     : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด