MVP ได้เชิญชวนพนักงาน ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ครั้งที่ 2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บมจ.เอ็ม วิชั่น ได้เชิญชวนพนักงาน ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นครั้งที่ 2/2564 โดยเสื้อผ้าจำนวนดังกล่าว ทางมูลนิธิจะได้นำออกมาจำหน่าย เพื่อหาทุนใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิต่อไป

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (CSR In Process)

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชุมชนและสังคม ตลอดจน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำ และพลังงานไฟฟ้า

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการใช้กระดาษลดลงเป็นจำนวนมาก

ข่าวสารบริษัท

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

MVP ได้เชิญชวนพนักงานร่วมกันบริจาคเสื้อผ้ามือสองมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บมจ.เอ็ม วิชั่น ได้เชิญชวนพนักงาน ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้ามือสองที่ยังคงอยู่ในสภาพดี มอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเด็กยากไร้

MVP ร่วมทำความดีในโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอนะ” ปีที่ 1

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมทำความดีในโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอนะ” ปีที่ 1 โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงาน และรวบรวมส่งต่อให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

MVP มอบเสื้อกีฬา ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณธรีวัฒน์ สุวรรณพินิจ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ ได้มอบเสื้อกีฬา ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

MVP มอบเงินบริจาคจำนวน 12,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

MVP มอบเงินบริจาคจำนวน 12,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“MVP แบ่งปันเติมฝันให้น้อง” กิจกรรม CSR โดยการสนับสนุนเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการศึกษา

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด ในปีนี้ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม CSR

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) “มอบเงินสมทบทุนเพื่อใช้พัฒนาวงการกีฬากรีฑาไทย”

บริษัท  เอ็ม  วิชั่น  จำกัด  (มหาชน)  มอบเงินสมทบทุนให้  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้พัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย  เป็นจำนวน  300,000  บาท

No more posts