การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
 • แจ้งกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด
 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลด
 • แจ้งมติที่ประชุม ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุม ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (11 มีนาคม 2565)

 • แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท: การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
 • แจ้งยกเลิกสถานที่และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
 • แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด

Opportunity Day

Opportunity Day

 • จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ / หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด (Eng version click here)
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด