1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 3. แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 4. แบบเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
 5. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
 1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า
 2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า
 3. แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 4. แบบเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
 5. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)

 

Opportunity Day

 1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 3. แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 4. แบบเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
 5. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.) ดาวน์โหลด

 

Opportunity Day

 1. จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
 2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 3. แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 4. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
 5. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ / หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด

 

 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด (Eng version click here)
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด