คณะกรรมการบริษัท

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
– ประธานกรรมการบริษัท
– กรรมการอิสระ

นายโอภาส เฉิดพันธุ์
– กรรมการบริษัท

นายธราธร ยวงบัณฑิต
– กรรมการบริษัท

นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
– กรรมการบริษัท

นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน
– กรรมการบริษัท

นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
– กรรมการบริษัท

ผศ. อรทัย วานิชดี
– กรรมการอิสระ

นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ
– กรรมการอิสระ

ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม
– กรรมการอิสระ

ผศ. อรทัย วานิชดี
– ประธานกรรมการตรวจสอบ
– กรรมการอิสระ

นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ
– กรรมการตรวจสอบ
– กรรมการอิสระ

ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม
– กรรมการตรวจสอบ
– กรรมการอิสระ

ผศ. อรทัย วานิชดี
– ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโอภาส เฉิดพันธุ์
– กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
– กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
– ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผศ. อรทัย วานิชดี
– กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายโอภาส เฉิดพันธุ์
– กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายโอภาส เฉิดพันธุ์
– ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายธราธร ยวงบัณฑิต
– กรรมการบริหาร

นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
– กรรมการบริหาร

นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน
– กรรมการบริหาร

นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
– กรรมการบริหาร

นายโอภาส เฉิดพันธุ์