ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม

สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1)

MVP-W1

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันใช้สิทธิ
ครั้งที่ 1 30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 2 30 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 3 30 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 4 30 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) 6 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลดใหม่