รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี,การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements)ได้
• จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบงบการเงิน
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารการบัญชี การตรวจสอบและการปิดงบการเงิน
• หากมีประสบการณ์บัญชีเกี่ยวกับบริษัทมหาชนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Owner / Project Manager(PM)

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์บริหารโครงการและวิเคราะห์ระบบ
• มีทักษะการประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งอย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม