รับสมัครงาน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด

• วางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
• บริหารงานภาพรวมของฝ่ายขายและการตลาด
• วิเคราะห์ ติดตามและประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทและผู้บริหาร
• เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารเพื่อรับนโยบายมาปฏิบัติและรายงานผล
• สรุปรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sales (Accounting Executive)

• ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า โปรเจคงาน Event หรือการบริการที่ดูแลอยู่
• สามารถทำงานให้บริการงานทางการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเปิดและปิดการขาย
• ผลักดันยอดขายและดูแลฐานลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Marketing Executive 1 อัตรา

• เตรียมและนำเสนอแผนการตลาด วิเคราะห์ Keyword และงบประมาณในการทำการ
• ประสานงานกับลูกค้า ขอข้อมูลสินค้าและบริการเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนงาน ของฝ่ายการตลาด
• จัดทำข้อมูล รายงานของฝ่ายการตลาดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
• ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารของฝ่ายการตลาด
• งานที่ได้รับมอบหมายขากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติม