รับสมัครงาน

สมัครงานผ่าน Line / คุยกับ HR
หัวหน้าแผนกบัญชี

– เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี,การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements)ได้
– จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบงบการเงิน
– มีประสบการณ์ทางด้านบัณชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
– มีประสบการณ์ด้านภาษีอากรและระบบการกระทบยอดภาษี
– มีความรู้และสามารถปิดงบทางการเงินได้
– สามารถเซ็นผู้ทำบัญชีได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sales Executive (ด่วน)

– เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
– บุคลิกภาพ หน้าตาดี รักการท่องเที่ยวและกีฬา
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงและเวลาที่กระชั้นชิดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม