1. หลักการและเหตุผล

บริษัท  เอ็ม วิชั่น  จำกัด ( มหาชน )  ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน  มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียนให้เกิดความสะดวกและความสัมฤทธิ์ผลต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้ร้องเรียนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน

“ผู้ร้องเรียน”  หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้าทั่วไปขององค์กร “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  จากการดำเนินการของบริษัทฯ “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้าทั่วไปขององค์กร/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

  1. ข้อมูลจะส่งไปยังอีเมล์ complaint@mvisioncorp.com  จากนั้นประธานคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาหัวข้อร้องเรียน  และดำเนินการส่งต่อข้อร้องเรียนให้กับผู้ได้รับมอบหมายตามหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับข้อร้องเรียน (ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน)  โดยไม่แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลข้อร้องเรียน
  2. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงานได้รับมอบหมายตอบข้อร้องเรียนรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  3. จบกระบวนการข้อร้องเรียน

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ผศ. อรทัย วานิชดี) หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร (คุณโอภาส เฉิดพันธุ์) หรือ เลขานุการบริษัท (คุณอัปษร วิลาสศักดานนท์) หรือ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ (คุณประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ,คุณธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ,คุณธราธร ยวงบัณฑิต)

โดยส่งจดหมายมาที่  บริษัท เอ็ม วิชั่น  จำกัด (มหาชน) เลขที่ตั้ง  11/1  ซอยรามคำแหง  121  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

ช่องทางที่ 2  ส่งจดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)   ส่งถึง

ประธานคณะกรรมการ  บริษัท เอ็ม วิชั่น  จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยส่งมาที่   E-mail address: complaint@mvisioncorp.com

ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ของบริษัท  www.mvisioncorp.com

6. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 7 วันทำการ  เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ส่งเมล์แจ้งให้กับผู้ร้องเรียนทราบในทุกขั้นตอนในการดำเนินการ

7. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

  1. ให้เลขานุการบริษัทฯ หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกเดือน
  2. ให้เลขานุการบริษัทฯ หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร  ต่อไป

ส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของคุณได้ที่นี่