การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชุมชนและสังคม ตลอดจน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดย

  1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
  2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯและพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง
  3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
  5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
  6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
  7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

การให้ความร่วมมือกับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนโดยบริษัทได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลซ่อมบำรุงรถคาราวานและมีการจ้างงานให้คนในชุมชนเข้ามาดูปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนแบบยั่งยืน

Social Share