บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการใช้กระดาษลดลงเป็นจำนวนมาก บริษัทได้ทำโครงการลดการใช้กระดาษและนำเทคโนโลยีมาใช้แทน ต่อเนื่อง และในปี 2563 บริษัทได้ทำโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้า การเปิดปิดไฟ ในเวลาพัก การจัดสถานที่ทำงานใหม่ จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลง 40% ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทอีกด้วย

ข่าวสารกิจกรรม

Social Share