ข่าวสารกิจกรรม

เพื่อเป็นการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green office) และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนการรณรงค์และสร้างระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับองค์กร เพื่อให้พนักงานมีสุขลักษณะที่ดี และเล็งเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร พนักงาน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ บริษัทจึงได้มีการจัดโครงการ “คัดแยกขยะเพื่อองค์กรที่น่าอยู่” โดยมีการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีถังขยะแยกสีตามประเภทซึ่งขยะภายในองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นขยะมูลฝอย จำพวกเศษอาหารที่ย่อยสลายได้ ขวดพลาสติก และแก้วน้ำพลาสติก ซึ่งไม่มีขยะอันตราย บริษัทจึงได้จัดถังขยะแยกไว้ 2 สี คือ สีเขียวสำหรับขยะย่อยสลายได้ และสีเหลืองสำหรับขยะพลาสติก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน และในอนาคตจะเพิ่มประเภทการแยกถังขยะหากองค์กรมีการขยายมากขึ้น

ข่าวกิจกรรม

Social Share