ข่าวสารบริษัท

การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานนั้นสามารถป้องกันได้” โดยมีการจัดทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์สำนักงานและอาคารสถานที่ ทั้งภายใน ภายนอก การใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะทำการซ่อมแซม การจัดเก็บอุปกรณ์ช่างให้เป็นหมวดหมู่ เป็นต้น ในการตรวจสอบอุปกรณ์สำนักงานและอาคารสถานที่ ตามแผนกำหนดการนั้นหากพบสิ่งผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมทันที ซึ่งมีการรณรงค์และจัดทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงานให้คงอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยอีกด้วย

ผลของการทำดำเนินโครงการ ในปี 2563 ไม่มีอุบัติที่เกิดจากทำงาน “Zero Accient”

Social Share