เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันแต่งกายด้วยชุดลายดอกและร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำบริษัทเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แม้กระทั่งชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจ และรู้จักประเพณีของไทยเป็นอย่างดี ซึ่งโดยทั่วไปจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี

คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักดีว่าการสืบสารประเพณีไทย มีความสำคัญยิ่งในการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชาวไทย และอยากรักษาประเพณีของไทยไว้ให้ยาวนาน และยั่งยืนด้วยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาประเพณีของไทยไว้ สืบไป

Social Share