บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP โดย นายโอภาส เฉดพัรธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก ที่ในปีนี้ MVP ได้รับการประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 (Corporate Govemance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห้งประเทศไทย (ตลท.) ในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว คะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงถึง 91% คะแนนดังกล่าวสะทอนภาพการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้ปรัชญาการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยังยืนไปพร้อมกัน พร้อมเดินน้าสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทที่มุ่งพัฒนา เพื่อยกระดับความเป็น “แพลตฟอร์มศูนย์รวมประสบการณ์” ที่ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Govemance) และมุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) เพื่อการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต”

สำหรับโครงการสำรสจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 เป็นการสำรวจข้อมูลของ บริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งในปีมีบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจจำนวน 716 บริษัท โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ่น, การปฎิบัติต่อผู้ถือ, หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปีนี้บริษัทจดทะเบียนโดยรวมมีคะแนน CGR เฉลี่ยนอยู่ที่ 84% โดยคะแนนดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาด้ารการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

Social Share