ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท  เอ็ม วิชั่น  จำกัด ( มหาชน )  ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน  มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียนให้เกิดความสะดวกและความ สัมฤทธิ์ผลต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้ร้องเรียนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน

“ผู้ร้องเรียน”  หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้าทั่วไปขององค์กร “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  จากการดำเนินการของบริษัทฯ “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้าทั่วไปขององค์กร/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

  1. ข้อมูลจะส่งไปยังอีเมล์ complaint@mvisioncorp.com  จากนั้นประธานคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาหัวข้อร้องเรียน  และดำเนินการส่งต่อข้อร้องเรียนให้กับผู้ได้รับมอบหมายตามหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับข้อร้องเรียน (ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน)  โดยไม่แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลข้อร้องเรียน
  2. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงานได้รับมอบหมายตอบข้อร้องเรียนรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  3. จบกระบวนการข้อร้องเรียน

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ผศ. อรทัย วานิชดี) หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร (คุณโอภาส เฉิดพันธุ์) หรือ เลขานุการบริษัท (คุณอัปษร วิลาสศักดานนท์) หรือ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ (คุณประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ,คุณธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ,คุณธราธร ยวงบัณฑิต)

โดยส่งจดหมายมาที่  บริษัท เอ็ม วิชั่น  จำกัด (มหาชน) เลขที่ตั้ง  11/1  ซอยรามคำแหง  121  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

ช่องทางที่ 2  ส่งจดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)   ส่งถึง  

ประธานคณะกรรมการ  บริษัท เอ็ม วิชั่น  จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยส่งมาที่   E-mail address: complaint@mvisioncorp.com  

ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ของบริษัท  www.mvisioncorp.com

6. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 7 วันทำการ  เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ส่งเมล์แจ้งให้กับผู้ร้องเรียนทราบในทุกขั้นตอนในการดำเนินการ

7. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

  1. ให้เลขานุการบริษัทฯ หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกเดือน
  2. ให้เลขานุการบริษัทฯ หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร  ต่อไป

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

0-2735-1201 , 0-2735-1202