เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด หรือ M Vision Company Limited จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2545 ก่อตั้งและบริหารงานโดยกลุ่มนายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ นายธราธร ยวงบัณฑิต และนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ร่วมก่อตั้งบริษัท โดยบริษัทเริ่มต้นประกอบธุรกิจจากทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ ผู้ผลิตเนื้อหา และสิ่งพิมพ์โทรศัพท์มือถือภายใต้เครื่องหมายการค้า “WHATPHONE” “Smart Phone guide” และ “The Edge” ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทออฟไลน์ที่บริษัทผลิตขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 16 ปี ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และเนื้อหาคุณภาพด้านไอที สมาร์ทโฟน เทคโนโลยี และไอซีที (ICT)  ปัจจุบันบริษัทได้เติบโตทั้งด้านการให้บริการและการจำหน่ายสินค้าด้านไอทีเกี่ยวกับสื่อทุกประเภทหลากหลายรูปแบบ อาทิ สื่อออฟไลน์ (Offline) สื่อออนไลน์ (Online) ดิจิตอลเอเจนซี่ (Digital Agency) การประกอบธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานสัมมนาทางวิชาการ งานแข่งขันกีฬา และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยงานจัดแสดงสินค้าที่บริษัทดำเนินการเป็นที่รู้จักในวงกว้างในปัจจุบัน โดยเป็นการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและไอทีระดับประเทศ ได้แก่ งาน Thailand Mobile Expo เป็นหลัก

ปัจจุบันประเภทการให้บริการที่บริษัทให้บริการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท แยกตามการให้บริการและการจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วย

1. กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency)
2. กลุ่มธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event)
3. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

คณะกรรมการบริษัท

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

ประธานกรรมการบริษัท

นายโอภาส เฉิดพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธราธร ยวงบัณฑิต

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผศ.อรทัย วานิชดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ

กรรมการตรวจสอบ

ดร.ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม

กรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างองค์กร